Nieuws

Per 31 december 2015 was de laatste gelegenheid om de contract-relatie met Sport Plaza op te zeggen. Overigens wordt deze dan pas effectief per 1 januari 2017. Dat lijkt allemaal lang te duren maar de tijd is snel voorbij, zeker als overleg tussen verenigingen en gemeente moet worden gevoerd met de daarbij behorende afstemming van agenda’s en procedures. 

Keep Fit maakt voor haar sporten veel gebruik van sportaccommodaties en ook nog eens van verschillende tegelijk. De kritiek over de accommodaties en de staat waarin zij worden aangetroffen staat regelmatig op de agenda van het bestuur. Daarnaast heeft het bestuur van Keep Fit herhaaldelijk het overleg met SportPlaza (de door de gemeente aangestelde beheerder van de accommodaties) gezocht om tot verbetering te komen.

Het resultaat is povertjes te noemen. Bij elk overleg wordt in alle vormen verbetering toegezegd maar het resultaat is nauwelijks waarneembaar. De methodiek is melden bij klachten alleen in de praktijk is dat een ondoenlijke actie. Keep Fit kent vele sporten vele vrijwilligers en kaderleden die zich dan moeten melden met min of meer steeds de zelfde klachten en dat stokt op een gegeven moment. Niet geheel tot ongenoegen van Sport Plaza die vervolgens roept alleen te kunnen ingrijpen bij herhaling van de klachten.

Dit beeld bestaat niet alleen bij Keep Fit maar ook bij andere binnensport verenigingen in onze woonplaats. Via de federatie (FTS ) kunnen we ons verenigen in de kritiek op SportPlaza  welke gelegenheid ook het bestuur van Keep Fit te baat heeft genomen.

Waar vanuit de federatie vooral op is aangedrongen is het stoppen van de automatische contract-relatie tussen Sport Plaza en de gemeente Tiel. We zitten nog in het laatste jaar van deze relatie die 10 jaar heeft geduurd en tussentijds niet kon worden opgezegd.

Hiervan maakte SportPlaza, naar onze inzichten, ook te makkelijk gebruik. De contracten met Sport Plaza waren eenzijdig, te veel gericht op de bescherming van de contractant en werden daarnaast ook nog te strikt vanuit één positie (die van SportPlaza) geïnterpreteerd.

Het overleg van de werkgroep van FTS heeft nu geleid tot een tijdelijke opschorting van het contract met SportPlaza. De afspraak is dat eerst orde op zaken wordt gesteld alvorens tot een nieuw contract te komen tussen Gemeente Tiel en SportPlaza.

Echter moet “ de verkoop wel doorgaan tijdens de verbouwing “, dit wil zeggen dat SportPlaza wel doorgaat met het beheer de komende tijd en Gemeente en Verenigingen zich beraden over te nemen stappen voor de toekomst.

Deze periode ( van verlening van het contract van SportPlaza) duurt tot maximaal medio 2019. De federatie had eerder aangedrongen op een kortere tijd tot medio 2018 maar de gemeente Tiel achtte dit te kort. Wel zijn per 1 januari 2016 enkele voorwaarden voor de gebruikers veranderd en van kracht. Deze veranderingen zijn ingebracht door de federatie en liggen met name in de sfeer van veranderingen van verantwoordelijkheid van gebruikers van de Sportaccommodaties. Desgewenst kunnen deze nieuwe voorwaarden worden opgevraagd of worden gedownload vanaf de site van Keep Fit.

 

Wat wordt nu de toekomst ?

“De beste manier om de toekomst te voorspellen is deze te creëren” zei eens een Amerikaanse filosoof.

Aan dit creëren kunnen we wat doen. De Gemeente Tiel is uit op een voorziening tegen lagere kosten.  SportPlaza  wil graag de exploitatie en het onderhoud van de accommodaties verzorgen en heeft hiervoor ook een organisatie die daar volledig op ingericht is. Het ontbreekt echter aan dagelijks beheer en toezicht. Voor beide partijen, Gemeente en SportPlaza is dit te duur en te ingewikkeld.

Zodra er meer en continue toezicht is zullen de accommodaties beter, schoner en aantrekkelijk worden. De Gemeente zoekt hierbij naar de combinatie beheer van de kantine en beheer van het toezicht om die in één actie te verpakken.

Het beheer van de kantine kan met mogelijk  wat financiële ondersteuning van de Gemeente worden ingericht waarbij het toezicht gelijk wordt geregeld omdat er meer mensen op de accommodatie aanwezig zijn. Men denk dan met name aan de twee sporthallen en het zwembad, waarbij bij het zwembad al reeds meerdere mensen bij het toezicht betrokken zijn.

Iets dergelijks is ook te realiseren voor de twee sporthallen, de discussie richt zich dan vooral op hoeveel uren, welke uren en hoe verhouden kosten en opbrengsten zich met elkaar.

Een ding weten we zeker als de sportaccommodaties blijven met een vrije inloop van personen naar eigen goeddunken zonder enige adequaat toezicht blijft de situatie bedenkelijk.

De zoektocht is nu dus wie kan/wil een dergelijk beheer op zich nemen in vereniging- of particulier belang.

Vanuit het bestuur van Keep Fit is een appèl gedaan op FTS om hierin het voortouw te nemen, niet om er vanaf te zijn maar om met de Gemeente Tiel te groeien naar een beheer van sportaccommodaties die voor de sporters aantrekkelijk zijn en voor de Gemeente en verenigingen met een beheersbaar budget kunnen worden geëxploiteerd.

En natuurlijk is Keep Fit in de tocht daar naar toe bereid een inspanning te leveren.

22 febr. 2016

Wijnand Moonen

 

Onze sporten:

sportsportsportsportsportsportsportsportsport

Activiteitenkalender

Sponsoren

sponsoren Ga naar betuwsschildersbedrijf.nl